Het kapitaal voor de toekomst zit verweven in onze omgeving. Maar in welke mate herkennen wij als mensheid de kwaliteiten van onze natuur, landschap, gebouwen, cultureel erfgoed, herinneringen en dromen? En hoe kunnen we die kwaliteiten op een duurzame manier integreren met maatschappelijke ontwikkelingen? Om daar achter te komen, is luisteren essentieel. Luisteren naar de historie van de plek, naar de schoonheid van de omgeving en naar de bewoners en toekomstige gebruikers. Wij leven als mens in samenhang met onze omgeving en daarom is verbinding het uitgangspunt voor elk ontwerp.

De uitdaging is het vatten, bundelen en versterken van bestaande kwaliteiten, zodat het ontwerp invloed heeft op de bewustwording en betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Door veldwerk, observatie en persoonlijk contact krijgt de architectuur van nu een plek tussen de historische ruimtelijke context en de toekomstige samenleving. Ontwerp en gedegen onderzoek vormen daarom een samenhangend geheel.

Alleen door open communicatie kunnen ontwerpen in kwetsbare stedelijke of landelijke gebieden worden gerealiseerd. Welke keuzes maken wij, als burgers, bestuurders, instellingen en bedrijven? De lat wordt hoog gelegd als het gaat om originaliteit, duurzaamheid en verbinding met de omgeving. Op elke vraag wordt een uniek antwoord gezocht, in nauwe samenwerking met vakmensen uit verschillende disciplines die zich betrokken voelen bij de opdracht. Deze zoektocht komt tot in het materiaalgebruik terug, door zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame industriële technieken en eerlijke, liefst lokale materialen.

Verbinding is steeds het uitgangspunt, ook met de opdrachtgever. Eerst wordt het concept inzichtelijk gemaakt door driedimensionale tekeningen en maquettes, materiaalstalen en referenties. Als de sfeer en het gevoel kloppen, wordt er gewerkt aan de plattegronden, aanzichten, doorsneden en details. In het hele navolgende ontwerp en bouwproces wordt over elke stap gecommuniceerd, waarbij afspraken en kosten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Want de tijdelijke of misschien wel eeuwige waarde van een project is nauw verbonden met de betrokkenheid van zowel opdrachtgever als architect in het hele proces.

Prijzen

2018 Nominatie Vredeman de Vriesprijs voor architectuur
2015 Nominatie mooiste gebouw van Groningen 2015
2014 Nominatie Vredeman de Vriesprijs voor architectuur
2013 Eerste prijs Vredeman de Vriesprijs voor vormgeving
2012 Nominatie Vredeman de Vriesprijs voor architectuur
2012 Startsubsidie Stimuleringsfonds voor architectuur
2010 Tweede prijs: Vredeman de Vries publieksprijs voor architectuur
2008 Eerste prijs: Europan
2008 Startstipendium fonds BKVB
2005 Eervolle vermelding: ontwerp een terp
2005 Nominatie: Archiprix 2005, beste afstudeerproject
2000 Eerste prijs: Friese Bouwkringprijs, beste afstudeerproject

Werkervaring

2006 – heden NRJ architectuur, architect
2015 – heden Initiatiefnemer en artistiek leider stichting Feel the Night
2014 – heden Vice-voorzitter stichting Wad en Design
2014 – 2016 Lid programmaraad ARK centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit
2013 – 2016 Jurylid Abe Bonnema prijs
2013 – 2017 Lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit hûs en hiem
2011 – 2013 Lid schrijfteam bidbook Culturele Hoofdstad 2018
2011 Lid Deltaplatform Fryske Tsjerken, Provinsje Fryslân
2013 Coach Light Challenge 2013
2012 Lid klankbordgroep beroepservaringperiode (BEP)
2012 Jurylid Gouden Piramide prijs
2012 Jurylid Margareta de Heerprijs
2011 – 2015 Bestuurslid Doarpsmienskip Mantgum
2010 – 2012 Waddenacademie, lid sociaaleconomische denktank
2010 – 2011 Provincie Fryslân, klankbordgroep Nijepleats
2009 – 2010 Waddenvereniging, advisering landschappelijke inpasbaarheid
2009 – 2012 AOC Friesland/van Hall/WUR, docent Omgevingsbewust Bouwen
2009 – 2012 Dienst Landelijk gebied, advisering landschappelijke inpasbaarheid
2008 – 2010 Stichting duurzaamheidscentrum, expert landschappelijke inpasbaarheid
2005 – 2010 Hûs en Hiem, welstandsadvisering
2002 – 2010 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, docent
2004 – 2005 Sacon, bureau voor architectuur, stedenbouw en landschap, architect

Opleiding

2006 – 2008 Het Experiment, beroepservaring voor jonge architecten
2000 – 2003 Technische Universiteit Delft, afstudeerrichting architectuur
1996 – 2000 Noordelijke hogeschool Leeuwarden, afstudeerrichting bouwkunde
1991- 1996 Havo, Comenius College Leeuwarden

Cursussen

2009 Didactiek
2004 Architectural desktop
2001 Videobewerking
2001 Tekenen en schilderen
1999 Fotografie